ΦΥΣΙΚΗ

Α. Μάζη, Φυσική δια την Η΄τάξιν των Γυμνασίων , Εν Αθήναις: ΟΕΔΒ, 1955

Σχολικό εγχειρίδιο Φυσικής που απευθυνόταν σε μαθητές και μαθήτριες της Η΄ τάξης Γυμνασίων με σκοπό την ερμηνεία φυσικών φαινομένων (ηλεκτρισμός, μαγνητισμός, οπτική) . Ερμηνεύονται τα φυσικά φαινόμενα και δίνονται οι ορισμοί και οι βασικές έννοιες για αυτά.